Vinod Kumar

Mamagaru

(1991)

Bharat Bandh

(1991)

Karthavyam

(1990)

Mouna Poratam

(1989)