Relangi

Annapurna

(2024)

Santhanam

(1955)

Daasi

(1952)

Agni Pariksha

(1951)

Shavukaru

(1950)

Keelu Gurram

(1949)

Bala Nagamma

(1942)