Govindarajula Venkataramaiah

Sati Savitri

(1933)