N Shankar

Bhadrachalam

(2001)

Sri Ramulayya

(1998)