P Santha Kumari

Dharma Devata

(1952)

Shavukaru

(1950)

Sarangadhara

(1937)