Roja

Family Circus

(2001)

Sultan

(1999)

Peddannayya

(1997)

Annamayya

(1997)

Ghatotkachudu

(1995)

Subhalagnam

(1994)

Gandeevam

(1994)

Anna

(1994)

Rakshana

(1993)

Mutha Mestri

(1993)