Sriranjani

Chandraharam

(1954)

Gruhapravesam

(1946)

Varavikrayam

(1939)

Sarangadhara

(1937)

Sati Tulasi

(1936)

Lava Kusa

(1934)
  • 22/12/1934