C V Ranganatha Das

Santhanam

(1955)

Daasi

(1952)