1987

Maharshi

(1987)

Swayamkrushi

(1987)

Sruthilayalu

(1987)

Sankharavam

(1987)

Sankeertana

(1987)

Ramu

(1987)