Suryakantham

Muddu Bidda

(1956)

Agni Pariksha

(1951)