M Prabhakar Reddy

Antima Teerpu

(1988)

Raraju

(1984)

Agent Gopi

(1978)
  • 14/04/1978
  • Spy

Sabash Satyam

(1969)