Krishna

Balachandrudu

(1990)

Anna Thammudu

(1990)

Sankharavam

(1987)

Simhasanam

(1986)