Krishna Vamshi

Chandamama

(2007)

Rakhi

(2006)

Chakram

(2005)

Khadgam

(2002)

Murari

(2001)

Samudram

(1999)

Chandralekha

(1998)

Antahpuram

(1998)

Sindhooram

(1997)

Gulabi

(1996)