K S Prakash Rao

Secretary

(1976)

Kode Nagu

(1974)

Prema Nagar

(1971)

Stree Janma

(1967)

Kanna Talli

(1953)

Deeksha

(1951)

Modhati Ratri

(2024)