Sivaji Ganesan

Agni Putrudu

(1987)

Paradesi

(1953)