P L Narayana

Stri

(1995)

Mrugathrushna

(1990)

Swayamkrushi

(1987)

Aradhana

(1987)

Pratighatana

(1985)

Mayuri

(1985)

Neti Bharatam

(2024)

Nireekshana

(1982)

I Love You

(1979)