Madhavi

Donga Mogudu

(1987)

Roshagadu

(1983)

Khaidi

(1983)