Lakshmikanthamma

Nirdoshi

(1951)

Agni Pariksha

(1951)