Jayanthi

Raraju

(1984)

Saradha

(1973)

Kula Gowravam

(1972)