Jandhyala Gaurinatha Sastri

Bhakta Potana

(1943)