Charan Raj

Karthavyam

(1990)

Swayamkrushi

(1987)

Pratighatana

(1985)